′บุรีรัมย์′ ปลูกยางพารา-หนีแล้ง เผยสร้างรายได้เข้าจังหวัดปีละ 3 พันล้านบาท

′บุรีรัมย์′ ปลูกยางพารา-หนีแล้ง เผยสร้างรายได้เข้าจังหวัดปีละ 3 พันล้านบาท
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

นายเลิศพล เต็งประวัติ ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ เผยว่า จากข้อมูลการสำรวจพบว่าปีนี้มีเกษตรกรปลูกยางพาราอยู่กว่า 24,000 ราย

ในพื้นที่ปลูกกว่า 240,000 ไร่ ในจำนวนนี้เปิดกรีดไปแล้วกว่า 150,000 ไร่ ได้ผลผลิตกว่า 39,000 ตัน โดยอำเภอที่ปลูกมากที่สุด คือ อ.บ้านกรวด อ.ละหานทราย อ.สตึก และอ.แคนดง

หากเปรียบเทียบสถิติในแต่ละปีพบว่า มีเกษตรกรหันมาปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะพื้นที่นาดอนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ทำนาไม่ได้ผลผลิตจนกลายเป็นปัญหาซ้ำซาก

เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่นาหันมาปลูกยางพาราแทน เพราะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงกับปัญหาภัยแล้งน้อยมากกว่าพืชชนิดอื่น และคาดว่าแนวโน้มเกษตรกรยังจะหันมาปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ระบุอีกว่า แม้ปีนี้ราคายางพาราในพื้นที่จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 85 บาท แต่ก็ยังอยู่ที่จุดคุ้มทุน เพราะต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 61 บาท

และจากข้อมูลสถิติพบว่าปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีรายได้จากการจำหน่ายยางเฉลี่ยครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 230,000 บาท สามารถสร้างรายได้เข้าจังหวัดไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท

แต่ปัญหาที่น่าห่วง คือเกษตรกรหลายรายกรีดยางเร็วกว่ากำหนด ซึ่งจะทำให้หน้ายางเสื่อมสภาพและส่งผลต่ออายุการกรีดยางลดลง จากที่จะกรีดได้เต็มที่ 20-25 ปี อาจจะลดลงเหลือเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งสกย.ให้เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวแล้ว