เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท รัฐโอนให้อัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน ถ้าผ่านเกณฑ์

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท รัฐโอนให้อัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน ถ้าผ่านเกณฑ์

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท รัฐโอนให้อัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน ถ้าผ่านเกณฑ์

เยียวยากลุ่มเปราะบาง รับ 3,000 บาท หากผ่านเกณฑ์-เงื่อนไข ก็รอรับเงินได้เลย

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่าการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวจะครอบคลุมทุกกลุ่มรวมทั้งสิ้น 6,781,881 คน ได้แก่

  • เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 คน
  • ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 คน
  • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 คน

สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางมีดังนี้

  • กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)
  • ผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงานของสมาชิกครอบครัวที่เป็นกำลังแรงงาน

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 พ.ค. 63 ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว ทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือ

ส่วนการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในรอบแรกในเดือน มิ.ย. นี้ จำนวน 2,000 บาท (เดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้) จะจ่ายรอบที่ 2 ในเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1,000 บาท รวมงบประมาณ 20,345,643,000 บาท โดยการจ่ายเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่

  • กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม
  • กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำจ่ายเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม