ครม.เยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" 13 ล้านคน "เด็ก-คนพิการ-คนชรา" ได้คนละ 3,000 บาท

ครม.เยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" 13 ล้านคน "เด็ก-คนพิการ-คนชรา" ได้คนละ 3,000 บาท

ครม.เยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" 13 ล้านคน "เด็ก-คนพิการ-คนชรา" ได้คนละ 3,000 บาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมประมาณ 13 ล้านคน 

กลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มเด็กแรกเกิด - 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน
  2. กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9.66 ล้านคน
  3. กลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาจะให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นการให้เพิ่มจากเงินอุดหนุนที่ได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะจ่ายเงิน 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. แต่ขณะนี้ใกล้สิ้นเดือน พ.ค. แล้ว จึงจะเริ่มจ่ายในเดือน มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท และ ก.ค. อีก 1,000 บาท

ส่วนเรื่องเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง จะพิจารณาร่วมกันให้มีความชัดเจน เพื่อให้เงินเยียวยาไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุด