บลจ.ธนชาตขายกองตราสารหนี้3กองทุน3เดือนและ6เดือน

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ จะทำการเสนอขาย กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M18 (TFI6M18) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน   ผลตอบแทนประมาณ 3.05% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน Arab Emirates Dirham ของ Abu Dhabi Commercial Bank ประมาณ 22% / Union National Bank ประมาณ 22% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดย Emirates NBD ประมาณ 20.90% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ที่ออกโดย บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง / บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ประมาณ 22% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ประมาณ 13% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.2776% ต่อปี โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.2276% ต่อปี   ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยกองทุนจะเสนอขายครั้งเดียววันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2556   กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/1 (TGOV3M1) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน และสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.50% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐประมาณ 99.90% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 2.6840% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1840% ต่อปี รับคำสั่งซื้อ–ขาย วันที่ 4 - 11 กุมภาพันธ์ 2556   กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2 (TFIX-3M#2) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน และสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.75% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในตั๋วแลกเงิน ธ.ไอซีบีซี (ไทย) / ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ประมาณ 22% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ธ.ทิสโก้ /ธ.ธนชาต ประมาณ 22% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ / บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ประมาณ 24.50% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน บจ.อยุธยา ดีเวลลอปเม้น ลีสซิ่ง / บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ประมาณ 23% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ / บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 8.40% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทนรวมของ ตราสารประมาณ 3.0004% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.2504% ต่อปี รับคำสั่งซื้อ–ขาย วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2556   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทร 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต โทร 1770 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com