กรมการจัดหางานรับสมัครงาน 3 วันเท่านั้น ค่าแรงวันละ 300 บาทช่วยคนตกงานโควิด

กรมการจัดหางานรับสมัครงาน 3 วันเท่านั้น ค่าแรงวันละ 300 บาทช่วยคนตกงานโควิด

กรมการจัดหางานรับสมัครงาน 3 วันเท่านั้น ค่าแรงวันละ 300 บาทช่วยคนตกงานโควิด

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ระบุ กรมการจัดหางานจะเปิดให้ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่สนใจ สมัครทำงานในโครงการ จ้างงานด่วน 45 วัน รายได้วันละ 300 บาท จำนวน 300 อัตราทั่วประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 เม.ย. 63 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สำหรับเอกสาร-หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก ได้แก่

  • สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงโดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่าย 13.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15-17 เม.ย. 63 เท่านั้น เพราะเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องการจ้างงานทันที โดยจะกระจายในจังหวัดใหญ่ 4 คน และจังหวัดเล็ก 2-3 คน และให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  

แต่เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก กรมการจัดหางาน ขอย้ำว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค โดยออกประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563