บินไทย หั่นเงินเดือนพนักงาน 10-50% ระหว่างหยุดบิน 2 เดือน

บินไทย หั่นเงินเดือนพนักงาน 10-50% ระหว่างหยุดบิน 2 เดือน

บินไทย หั่นเงินเดือนพนักงาน 10-50% ระหว่างหยุดบิน 2 เดือน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (1 เม.ย.) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ (บอร์ด) คนที่ 2 ในฐานะปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) การบินไทย ได้ลงนามในประกาศการบินไทย ฉบับที่ 042/2563 เรื่อง "บริษัทฯ หยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว" มีเนื้อหาดังนี้

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การบินไทยต้องหยุดทำการบินภายในประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 บริษัทจึงไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทจะบันทึกรหัส 8502 ให้พนักงานทุกคน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้

1. บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พนักงานที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในแต่ละเดือนตามอัตรา ดังนี้

  • ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา 50% ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน
  • ระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือกรรมการผู้จัดการ (MD) บริษัทจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา 60% ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

พนักงานระดับอื่นๆ นอกจาก 2 ตำแหน่งข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือในลักษณะขั้นบันได โดยคำนวณจากเงินเดือนรวมค่าตอบแทน ดังนี้

  • เงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือ 90%
  • เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,001-40,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือ 75%
  • เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือ 70%
  • เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001-100,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือ 65%
  • เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 ขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือ 60%

หากพนักงานมีความประสงค์ที่จะไม่ หรือรับเงินช่วยเหลือในอัตราที่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศไว้ข้างต้น ให้แจ้งความจำนงพร้อมทั้งสำเนาเรียนผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อรับทราบ

2. การหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ บริษัทจะนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติและให้ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระเบียบบริษัท

3. ในระหว่างที่บริษัทให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทจะระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ

4. ในระหว่างที่พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะหักเงินสะสมและส่งเงินสมทบตามสัดส่วนจากเงินที่บริษัทช่วยเหลือในแต่ละเดือน โดยยังคงใช้อัตรา % เท่าเดิม

5. พนักงานมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบบริษัท

6. การลงทุนประเภทก่อนวันที่ 4 เม.ย. ยังคงสิทธิจนครบกำหนดตามวันที่ลา หลังจากนั้น หากยังอยู่ในช่วงเวลาตามประกาศฉบับนี้ บริษัทจะบันทึกรหัส 8502 ให้ต่อไป ยกเว้น การลาหยุดพักผ่อนประจำปี รหัส 2100 ที่ได้ลาล่วงหน้าไว้แล้ว
ให้ยกเลิกวันลา และให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวรหัส 8502 แทน