กรมการบินเร่งพัฒนาสนามบินเชียงใหม่-ภูเก็ต

กรมการบินเร่งพัฒนาสนามบินเชียงใหม่-ภูเก็ต
นายยศ เลาหศิลป์สมจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน กล่าวในการเสวนาวิชาการ "Fly through AEC เปิดประตูสู่น่านฟ้าอาเซียน" ระบุว่า ทิศทางอุตสาหกรรมการบินของไทย หลังที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC แล้ว คู่แข่งของประเทศไทยจะมีมากขึ้น ซึ่งทางภาคเอกชนจะต้องมีการเพิ่มกลยุทธ์ในการแข่งขันทั้งด้านราคาและการพัฒนาคุณภาพ ในขณะที่ภาครัฐจะต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาคที่มีความสำคัญ ทั้งภูเก็ตและเชียงใหม่ ให้มีความพร้อม รองรับผู้โดยสารและสายการบินนานาชาติ ให้มากขึ้น ซึ่งในภาพรวมแล้ว มองว่า AEC จะนำไปสู่การพัฒนา และทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า ขยายตัวมากขึ้น และก็ทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต