ลงทะเบียนว่างงาน แค่สมัคร-ใส่ข้อมูล-รายงานตัว ก็ได้เงินชดเชยเยียวยาพิษโควิด-19

ลงทะเบียนว่างงาน แค่สมัคร-ใส่ข้อมูล-รายงานตัว ก็ได้เงินชดเชยเยียวยาพิษโควิด-19
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ทำความเข้าใจวิธีลงทะเบียนว่างงาน หลังจากบอร์ดประกันสังคม มีมติช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา

ซึ่งประเด็นที่ผู้ประกันตน หรือลูกจ้างให้ความสนใจมากที่สุดดูเหมือนจะเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนในกรณี “ว่างงาน” และไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานนั้น สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้ ซึ่งล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิในกรณีว่างงานของลูกจ้าง-พนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบใช้สิทธิลงทะเบียนว่างงาน ได้ที่นี่ คลิก ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

สิทธิ์ดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

พูดง่ายๆ ก็คือ คนที่จะได้เงินค่าชดเชยดังกล่าวจะต้องเป็น ผู้ประกันตนที่ว่างงานซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน และต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบในกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน

ส่วนจำนวนเงินชดเชยที่ประกันสังคมจะจ่ายให้นั้นอยู่ที่ 50% ของเงินค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ขั้นตอน "ลงทะเบียนว่างงาน" กรณีลาออก หรือ ถูกเลิกจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าไปลงที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน *ผู้ที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน

ลงทะเบียนว่างงาน

ลงทะเบียนว่างงาน

ลงทะเบียนว่างงาน

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน

ลงทะเบียนว่างงาน

3. ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วเลือกที่ “ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

ลงทะเบียนว่างงาน

4. ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคม และสาขาที่เราสะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข

ลงทะเบียนว่างงาน

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ ลงทะเบียนว่างงาน มีดังนี้

  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ้ามีจะต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้นออมสิน/ธกส./UOB/Land&House)

  5. หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09)(ถ้ามี) กรณีไม่มีสำเนา สปส.6-09 สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

  6. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากกงาน (ถ้ามี)

ผู้ประกันตนต้องเข้าไปรายงานในเว็บไซต์ตามวันเวลาที่กำหนด โดยค่าชดเชยรายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีหลังรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว