ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ประธาน-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ประธาน-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ประธาน-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และขับเคลื่อนองค์กร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์”

สำหรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กร พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และคุณลักษณะอื่นๆ เหมาะสม

ส่วนตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดทำกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์องค์กร กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และเป้าหมายในการวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับทิศทางและแนวนโยบายของบริษัท และคุณลักษณะอื่นๆ เหมาะสม

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทร 0-2831-3378 และ 0-2831-3578 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.thailandpost.co.th พร้อมยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563