แบงก์ต้องส่งข้อมูลการเงิน “โอนมาก-โอนน้อย” ของผู้ที่ทำธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้สรรพากร

แบงก์ต้องส่งข้อมูลการเงิน “โอนมาก-โอนน้อย” ของผู้ที่ทำธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้สรรพากร

แบงก์ต้องส่งข้อมูลการเงิน “โอนมาก-โอนน้อย” ของผู้ที่ทำธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้สรรพากร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ โดยกำหนดให้สถาบันการเงินทั้งธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะซึ่งอยู่ในความครอบครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ล่วงมากับกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี โดยจะเริ่มรายงานครั้งแรกในเดือน มี.ค. นี้

โดยบุคคลที่เข้าข่ายมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะจะต้องรายงานข้อมูล ดังนี้

  • เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง, เลขทะเบียนนิติบุคคล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
  • ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญ ชื่อของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือชื่อนิติบุคคล
  • จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
  • จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
  • เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอน

 สำหรับธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ได้แก่

  1. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร
  2. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวม 2,000,000 บาทขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กำหนดให้การรายงานข้อมูลครั้งแรกภายในวันที่ 31 มี.ค. 63 ให้รายงานข้อมูลในปีที่ล่วงมาเฉพาะข้อมูลการฝากหรือรับโอนเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 24 ธ.ค. 62

0001(6)

0002(6)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook