เงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มเข้าวันไหน-เมื่อไหร่ ทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิ์?

เงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มเข้าวันไหน-เมื่อไหร่ ทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิ์?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เช็กเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ซึ่งเริ่มจ่ายให้กับเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา รายละเอียด-เงื่อนไขมีอะไรบ้างไปตรวจสอบกัน

คำถาม : เป้าหมายของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 

  • คำตอบ : ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา ไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน, ลดภาระค่าใช้จ่ายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และให้กลไกตลาดเป็นปกติ

คำถาม : คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการฯ

  • คำตอบ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 – 31 พ.ค. 2563

คำถาม : จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับเงินประกันรายได้กี่คน งบประมาณเท่าไหร่?

  • คำตอบ : ป้าหมายเกษตรกร 452,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 899,484,700 บาท

s__9691230

คำถาม : ราคาและปริมาณประกันฯ

  • คำตอบ : ราคาประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ความชื้นไม่เกิน 5% กิโลกรัมละ 8.50 บาท และได้สิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างตามพื้นที่ปลูกจริง ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

คำถาม : ระยะเวลาโครงการฯ

  • คำตอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63 และจ่ายเงินชดเชยตามระยะเก็บเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง จ่ายทุกวันที่ 20 ของเดือน เริ่มจ่ายครั้งแรกวันที่ 20 ธ.ค. 62 - 31 ต.ค. 63

คำถาม : เริ่มจ่ายวันแรกไปแล้วกี่ครัวเรือน วงเงินเท่าไหร่?

  • คำตอบ : เริ่มจ่ายเงินเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 72,854 ครัวเรือน เป็นเงิน 215,639,823.18 บาท

คำถาม : ตรวจสอบการรับเงินได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

  • คำตอบ : เช็กทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีมาตรการคู่ขนานผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ปี 2562/63 โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจำหน่าย แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน