ครม. ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

ครม. ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวเนื่องกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 ฉบับ ได้แก่

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยกำหนดให้ อปท.ทำความตกลงมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้ และกำหนดอัตราส่วนลดหรือค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีที่ส่วนราชการรับชำระไว้แทน
  2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ซึ่งหมายถึง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่โดยสภาพสามารถทำประโยชน์ได้ แต่ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา 2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ซึ่งหมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถทำประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นที่อยู่อาศัย หรือทำประโยชน์อื่น แต่มีการทำประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตลอดปีที่ผ่านมา
  3. ร่างกฎกระทรวงและวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกำหนดให้ อปท.สามารถจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีแต่ละราย และให้ อปท.ทำการปิดประกาศก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกๆ ปีเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
  4. ร่างกฎกระทรวงผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้เสียภาษี โดยผู้เสียภาษีที่มีวงเงินตั้งแต่ 3 พันบาทขึ้นไปสามารถยื่นหนังสือขอผ่อนชำระภาษีต่อ อปท.ภายในเดือนเมษายนของปีนั้นๆ และกำหนดเวลาผ่อนชำระภาษีเป็น 3 งวดๆ ละเท่าๆ กัน คือ งวดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ มิถุนายน