อาการน่าเป็นห่วง! เด็กจบปริญญาตรีส่อตกงานพรึ่บ ดันยอดว่างงานเดือน พ.ย. พุ่ง 4 แสนคน

อาการน่าเป็นห่วง! เด็กจบปริญญาตรีส่อตกงานพรึ่บ ดันยอดว่างงานเดือน พ.ย. พุ่ง 4 แสนคน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานภาวะการว่างงานเดือน พ.ย. 2562 พบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานทั้งสิ้น 4.29 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.1% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2561 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน และเมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.4 หมื่นคน

หากแบ่งตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มเยาวชน หรือผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงาน 5.4% ซึ่งปกติกลุ่มนี้อัตราการว่างงานก็จะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงาน 0.6% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2561 กลุ่มเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.5% จาก 5.4%

ระดับการศึกษาของผู้ว่างงาน พบว่าผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 1.32 แสนคน (อัตราการว่างงาน 1.6%) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1.07 แสนคน หรือ 1.7% ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.1 หมื่นคน หรือ1.4% ระดับประถมศึกษา 2.8 หมื่นคน หรือ 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 มีผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น 4.1 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 2.3 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น 4 พันคน ขณะที่ผู้ว่างงานในระดับอุดมศึกษา ลดลง 1.3 หมื่นคน

สำหรับจำนวนผู้ว่างงาน แยกตามประสบการณ์การทำงานและการศึกษาที่สำเร็จ โดยผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน จำนวน 1.87 แสนคน สำเร็จการศึกษาระดับอุมศึกษา 1.03 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จสายวิชาชีพ 6.3 หมื่นคน สายอาชีวศึกษา 2.6 หมื่นคน และสายวิชาการศึกษา 1.4 หมื่นคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.4 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.6 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.5 หมื่นคน และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 9 พันคน

ส่วนผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน จำนวน 2.42 แสนคน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8.1 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5.7 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 5.5 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษา 2.9 หมื่น ไม่มีการศึกษา 1.9 หมื่นคน

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน (3.96 แสนคน เป็น 4.29 แสนคน) โดยพบว่าภาคใต้มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.1 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น 1.8 หมื่นคน กรุงเทพฯเพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นคน ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 2 พันคน ขณะที่ภาคกลางลดลง 2.3 หมื่นคน

ทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.22 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.71 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.29 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.03 หมื่นคน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่าจำนวนผู้มีงานทำลดลง 5.5 แสนคน (จาก 38.26ล้านคนเป็น 37.71 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน