กองทุน SSF มาแล้ว ถือได้ 10 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 2 แสนบาท

LTF หลบไปกองทุน SSF มาแทนแล้วถือได้ 10 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 2 แสนบาท พร้อมปรับเกณฑ์ RMF

LTF หลบไปกองทุน SSF มาแทนแล้วถือได้ 10 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 2 แสนบาท พร้อมปรับเกณฑ์ RMF
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กองทุน SSF กองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ (Super Saving Fund) และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF (Retirement Mutual Fund) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น 

 กองทุน SSFนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองทุน SSF

  • วงเงินซื้อกองทุน SSF บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวบกับกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละปีภาษี

  • สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท

  • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่องทุกปี

  • ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครบ 10 ปี (นับจากวันที่ซื้อ)

  • เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

  • สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF ได้ 5 ปี (2563 - 2567) 

กองทุน RMF

  • เพิ่มสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษีเป็น 30% จากเดิมอยู่ที่ 15%

  • ยกเลิกการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อกองทุน RMF จากเดิมที่ต้องซื้อไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

กองทุน SSF

สำหรับการลงทุนในกองทุน LTF จะสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562 นั้น นักลงทุนยังสามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF ได้ แต่จะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงการคลังได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่นๆ

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า หลังจากนี้เตรียมชี้แจง และประสานกับผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เพื่อเปิดขายกองทุน SSF ในเดือน ก.พ. 2563 เพื่อให้ภาคเอกชนได้ทำการตลาด

ดังนั้น เมื่อซื้อกองทุน SSF ในปี 2563 จะนำไปหักลดหย่อนในต้นปี 2564 ช่วงที่ผ่านมา กองทุนใหม่นับอายุการซื้อเพื่อหักลดหย่อนภาษีแบบ (วันชนวัน) จะไม่นับเป็นปีปฏิทินผู้ลงทุนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนในช่วง 5 ปี แต่ต้องถือกองทุนระยะเวลา 10 ปี การหักลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน LTF ในปี 2561 มีผู้ยื่นหักลดหย่อนภาษี 4 แสนราย ยอดเงินขอคืน 10,000 ล้านบาท ผ่านกองทุน RMF จำนวน 2 แสนราย ยอดเงินขอคืนภาษี 6,000 ล้านบาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook