รมว. คมนาคม แนะ ทอท. หั่นค่าธรรมเนียมชาร์เตอร์ไฟลท์ จี้เพิ่มความโปร่งใสจัดซื้อ

รมว. คมนาคม แนะ ทอท. หั่นค่าธรรมเนียมชาร์เตอร์ไฟลท์ จี้เพิ่มความโปร่งใสจัดซื้อ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานถึง นายศักดิ์สยาม เปิดเผยว่า นโยบายที่มอบให้กับทอท.  รวมถึง การพัฒนาท่าอากาศยาน 6 แห่งให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวให้สมกับเป็น Gateway ของการท่องเที่ยว โดยในส่วนของแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเข้าใจอย่างต่อเนื่องถึงทิศทางในการดำเนินการ เพื่อให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และชุมชนได้วางแผนในการพัฒนาบริการต่างๆ ในพื้นที่ให้เติบโตและสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน และประชาชนเข้าใจถึงการดำเนินงานของ ทอท.ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทอท. มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพสนามบินทั้ง 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานใน 20 ปีข้างหน้าใช้งบลงทุนประมาณ 200,000 ล้านบาท โดยยืนยันว่าไม่มีนโยบายที่จะให้ยุบสนามบินเชียงราย และ สนามบินหาดใหญ่ในสังกัดของ ทอท. ตามที่มีข่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังต้องการให้ทอท.วางแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบตรวจตราคนต่างด้าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น  วางแผนพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมต่อระบบราง รถ เรือ อากาศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มราคา

aot1

พร้อมกันนี้ ยังต้องบสร้างแรงจูงใจเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การเสนอส่วนลดค่าธรรมเนียมในการขึ้น-ลงของอากาศยาน (Landing Fee) มากถึง  50%  ให้แก่สายการบินที่ให้บริการ Charter Flight และปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับตารางการบิน (Slot) ของ Charter Flight ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งร่วมมือแบบบูรณาการกับกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยจัดตารางการบินสำหรับเที่ยวบิน Charter Flight ให้นำเครื่องบินไปลงที่ท่าอากาศยานใกล้เคียงของ ทย. หากเกิดกรณีที่ท่าอากาศยานของ ทอท.ไม่สามารถรองรับได้

ด้านการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ในด้านการแก้ปัญหาความแออัด เช่น ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ให้มีการปรับปรุงเส้นทางจราจร เข้า-ออกท่าอากาศยาน ไม่ให้เกิดคอขวดหรือจุดติดขัด ใช้เทคโนโลยี เช่น CCTV มาช่วยในการบริหารจัดการจราจรภายในท่าอากาศยาน ให้มีประสิทธิภาพ วางแผนพัฒนาที่จอดรถให้เพียงพอ และการจัดระเบียบในการจอดรับ-ส่ง บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารไม่ให้เกิดการติดขัด รวมทั้งให้พัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานของผู้โดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ตรงต่อเวลา ทั้งระบบราง รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ พร้อมทั้งพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการเดินทางระบบสาธารณะให้แก่นักท่องเที่ยว

aot2

ส่วนปัญหาที่ต้องแก้นั้น รวมถึง  การแก้ปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสาร   การปรับปรุงความแออัดบริเวณ Security Check จุด Check-in และ Visa on Arrival (VOA) โดยให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อระยะเวลาการรอคิวของผู้โดยสาร และให้หมั่นตรวจเช็คในด้านความสะอาดของพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก เช่น บริเวณโถงพักคอยผู้โดยสาร ห้องน้ำ และร้านอาหาร

บริหารจัดการพื้นที่ลานจอดอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ให้ ทอท.สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบขนส่ง โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการตลอดการเดินทาง (Pleasant Journey) มีการพัฒนา application เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

aot3

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของ ทอท.จะต้องเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ  เพื่อให้โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ออกมาเป็นไปอย่างราบรื่นและสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

และเพื่อรักษาอันดับท่าอากาศยานของ ทอท.ให้อยู่ในระดับสูงและสามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานชั้นนำ ของโลกได้ ให้ ทอท.จัดทำรายงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารจัดการท่าอากาศยานของ ทอท. กับท่าอากาศยานชั้นนำต่างๆ ของโลก โดยเน้นการเปรียบเทียบในแต่ละตัวชี้วัด (Key Performance Index : KPI)  ที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำผลการเปรียบเทียบมาทบทวน วิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติการ และตัวชี้วัดขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและ คุณภาพในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล