กองทุนรวม คืออะไร ?

กองทุนรวม คืออะไร ?

กองทุนรวม คืออะไร ?
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้ลงทุนหลายๆคน นำเงินลงทุนมารวมกัน และมอบหมายให้มืออาชีพ ซึ่งก็คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุน และได้รับอนุญาติจาก ก.ล.ต. เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนก้อนนั้น

เปรียบได้ง่าย เหมือนกับบริษัททัวร์ที่จัดการไกด์ ยานพาหนะและสถานที่พักและนำพาผู้ลงทุนทั้งหมด เดินทางไปด้วยกันเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางการเงินตามที่คาดหวังไว้

ในการจัดตั้งกองทุนรวม บลจ. จะยื่นรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงนโยบายการลงทุนเพื่อขอจัดตั้งกองทุนรวมกับ ก.ล.ต.

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บลจ. ก็จะออกและเสนอขาย "หน่วยลงทุน" ของกองทุนรวมให้กับผู้ลงทุน เมื่อเสร็จสิ้นการขายก็จะนำเงินค่าขายหน่วยลงทุนที่ได้มารวมเป็นกองทรัพย์สิน และนำมาจดทะเบียนเป็น "กองทุนรวม" กับ ก.ล.ต.

ซึ่งจะทำให้กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก บลจ. ทันที (ซึ่งหาก บลจ. ที่บริหารกองทุนรวมเกิดประสบปัญหาด้านการเงินหรือปิดกิจการ ทรัพย์สินของกองทุนรวมก็จะไม่ถูกกระทบ)

หลังจากนั้น บลจ. จะนำเงินลงทุนของผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เพื่อนำดอกผลกลับคืนมาสู่กองทุนรวมนั้นต่อไป

 

ที่มา : กลต.