ประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน

ประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน

ประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่าสำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน โดยผู้สนใจต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในด้านบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน การคลัง กฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกองทุน ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคม อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ห้อข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน"

โดยผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่แสดงไว้ในใบสมัครจริง และต้องกรอกใบสมัครตัวบรรจง หรือพิมพ์ให้ชัดเจน ครบถ้วน และสมบูรณ์ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

  1. รูปถ่ายสี, หน้าตรงไม่สวมหมวก, ไม่ใส่แว่นตาดำ และขนาดรูปหนึ่งนิ้วครึ่ง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา
  4. เอกสารหลักฐานที่แสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  5. หนังสือยืนยอมให้ตรวจประวัติบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน - 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานประกันสังคม อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 กองบริหารการเงิน และการบัญชี ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2956 2761-2 หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังสำนักงานประกันสังคม กองบริหารการเงิน และการบัญชี เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารของผู้สมัครเป็นสำคัญ เอกสารที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา