ครม.มีมติให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี

ครม.มีมติให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี

ครม.มีมติให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาคงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อไปอีก 1 ปี (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) เนื่องจากเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561 ให้ปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 10% ให้เหลือ 7% โดยมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62