โพลเผยคนไม่รู้14พย.วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

โพลเผยคนไม่รู้14พย.วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พระบิดาแห่งฝนหลวง" เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,242 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ จากการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.74 ไม่ทราบว่า วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" มีเพียงร้อยละ 90.74 เท่านั้น ที่ทราบว่าในวันดังกล่าวเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง และสิ่งที่ประชาชนนึกถึงเมื่อกล่าวคำว่า "ฝนหลวง" ร้อยละ 88.19 นึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รองลงมา ร้อยละ 8.96 นึกถึงการทำฝนเทียม และร้อยละ 2.26 นึกถึงภัยแล้ง สำหรับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด 3 อันดับแรก ที่ประชาชนใช้มากที่สุด อันดับหนึ่ง ร้อยละ 52.71 ใช้น้ำเท่าที่จำเป็น อันดับสอง ร้อยละ 35.91 เปิดน้ำแบบหยดหรือเปิดเมื่อต้องการใช้เท่านั้น โดยที่ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ และอันดับสาม ร้อยละ 23.20 นำน้ำที่ใช้แล้วกลับไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น รดน้ำต้นไม้ ท้ายสุด สิ่งที่ประชาชน อยากกล่าวถึงเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" คือ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย