รีวิว สมัคร ติดตั้งแอปถุงเงิน รองรับแจกเงินเที่ยว 1,000 บาท

แจกเงินเที่ยว 1,000 บาท ผู้ค้าอยากรับทรัพย์เน้นๆ เตรียมยื่นแบบฟอร์มสมัครด่วน!

แจกเงินเที่ยว 1,000 บาท ผู้ค้าอยากรับทรัพย์เน้นๆ เตรียมยื่นแบบฟอร์มสมัครด่วน!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางยังได้เตรียมความพร้อมมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ สนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g-Wallet ตามที่รัฐบาลจะให้สิทธิ 2 ต่อ คือ

  1. เป๋าตัง ช่อง 1 สนับสนุนวงเงิน คนละ 1,000 บาท ให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน ที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่าน Application เป๋าตัง เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ
  2. เป๋าตัง ช่อง 2 ให้ เงินชดเชย (Cash Back) สูงสุด 15% ของยอดการชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) โดยจ่ายคืนเงินให้หลังสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562 

สำหรับผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ โดยกรมบัญชีกลางจะรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประเภท “ชิมช้อปใช้” เช่น ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม, ร้านค้าท้องถิ่น, โรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์ และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานและดำเนินการ ดังนี้

    1.1. หนังสือรับรองการประกอบกิจการ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการจากหน่วยงานราชการ

  • สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
  • หนังสือจดทะเบียนการค้า

    1.2. หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด

  • องค์การมหาชน
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เทศบาลเมือง
  • เทศบาลตำบล
  • เมืองพัทยา
  • กรุงเทพมหานคร

    1.3. กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางจะได้มีหนังสือประสานขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการหน่วยงานของรัฐต่างๆ เพื่อให้ความร่วมมือในการเซ็นต์รับรองให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการตามตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าวด้วย

    1.4. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการฉบับจริง หรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทางธนาคารกรุงไทยจะให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดบริการรับสมัคร เพื่อใช้งานตามมาตรการได้

    1.5. มีมือถือ Smart Phone มีเครือข่าย Internet และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง Application ถุงเงิน

    1.6. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสำหรับส่วนกลางยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และตามจุดให้บริการ One Stop Service ในเบื้องต้น จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่  2 - 20 กันยายน 2562 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่และเวลาให้บริการโดยเร็วที่สุด  กรณีมอบอำนาจให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นต์ชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วยโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางหรือจุดให้บริการ 

    1.7. เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับรหัส OTP ทางโทรศัพท์ที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันข้อมูลก็จะสามารถใช้งาน Application ถุงเงิน โดยธนาคารกรุงไทย จะดาวน์โหลด Application ถุงเงิน พร้อมให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า กลับไป ในวันเดียวกัน 

2. ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” สามารถสมัครได้เช่นเดียวกับร้านค้าประเภท “ชิมช้อปใช้” โดยกรอกแบบฟอร์ม และยื่นใบสมัครเช่นเดียวกันตามข้อ 1.6 แต่ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพราะมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว หลังจากนั้นธนาคารกรุงไทย จะดาวน์โหลด Application ถุงเงิน พร้อมให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า กลับไป ในวันเดียวกัน 

3. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี Application ถุงเงินอยู่แล้วธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออับเดท Application ถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอับเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่    

ทั้งนี้ ททท. จะได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ร้าน “ชิมช้อปใช้” เพื่อติดร้านค้าหรือสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ใช้ Application เป๋าตัง รับทราบและมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสามารถขอรับได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง กรณีที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0 0127 7000 ต่อ 4662 6707 

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้มีการประชุมหารือร่วมกับ ททท. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารกรุงไทย เพื่อกำหนดขั้นตอนวิธีดำเนินการ พร้อมจัดประชุม Conference กับคลังจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการรับสมัครแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่แต่ละจังหวัด จัดทีมร่วมกัยบ ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่เพื่อให้บริการรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น 

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวต่อท้ายว่า จากการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลจะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เกิดการใช้จ่ายกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค และเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในประเทศ เป็นการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวและขยายได้อย่างเต็มศักยภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้

>> แจกเงินเที่ยว 1,000 บาท ลงทะเบียนที่ไหน เปิดขั้นตอนรับสิทธิ์ให้หายคาใจ!

>> ชิมช้อปใช้ พ่อค้า-แม่ค้าอยากได้เงินด้วยต้องลงทะเบียนรอ "รับเงิน" ชนิดรวยเละ!