อนุมัติ ข้าราชการ ลาบวชได้ 15 วัน ได้เงินเดือนตามปกติ

อนุมัติ ข้าราชการ ลาบวชได้ 15 วัน ได้เงินเดือนตามปกติ

อนุมัติ ข้าราชการ ลาบวชได้ 15 วัน ได้เงินเดือนตามปกติ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันที่ 22 ต.ค. ที่ มรภ.สุราษฎร์ธานี นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า

ที่ประชุมเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นข้าราชการการเมืองและข้าราชการส่วนท้องถิ่น) พนักงานราชการ รวมถึงลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ระยะเวลา 15 วัน

(ตั้งแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ และยังคงได้สิทธิรับเงินเดือนตามปกติ

ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

นายชลิตรัตน์กล่าวว่า การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษา

สำหรับผู้บวชระยะสั้นตามที่กรมการศาสนาหรือคณะสงฆ์กำหนด ทั้งนี้ ให้ลาได้ตามระยะที่กำหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook