สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจงเงื่อนไขนำของเหลวขึ้นเครื่องได้มีอะไรบ้าง?

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจงเงื่อนไขนำของเหลวขึ้นเครื่องได้มีอะไรบ้าง?

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจงเงื่อนไขนำของเหลวขึ้นเครื่องได้มีอะไรบ้าง?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟสบุ๊ก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นอากาศยานต้องทำอย่างไร

1

ซึ่งของเหลว เจล สเปรย์ (Liquids,Aerosols ang Gel ; LAGs) คือของเหลวในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำ เครื่องดื่ม อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก น้ำจิ้ม น้ำพริก ซุป เครื่องสำอาง ครีม โลชั่น เจลใส่ผม สเปรย์ น้ำหอม รวมถึงวัตถุหรือสารที่มีส่วนผสมทั้งของแข็งและของเหลว เช่น มาสคาร่า ลิปสติก ยาหม่อง โดย LAGs จะแบ่งออกได้ดังนี้

2

 1. LAGs ที่ผู้โดยสารสามารถนำไปกับสัมภาระติดตัวได้ (Cabin Baggage) มีดังนี้
 • ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปริมาตรความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ 100 กรัม หรือ 4ออนซ์
 • ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อความระบุปริมาตร และต้องปิดสนิท
 • ผู้โดยสารสามารถนำบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุ LAGs ไปได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่ต้องมีปริมาตรรวมกันสูงสุดคนละไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)

3

 1. LAGs ที่ได้รับการยกเว้นปริมาณ (แต่ปริมาณต้องเหมาะสมกับระยะเวลาการเดินทางในแต่ละเที่ยวบิน)
 • ยา (โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ ฉลาก หรือเอกสารกำกับยาที่ระบุชื่อผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้ยานั้น เว้นแต่เป็นยาสามัญประจำบ้าน)
 • อาหารหรือนมสำหรับเด็กทารก
 • อาหารที่ต้องพกพาตามข้อกำหนดทางการแพทย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการ

4

 1. LAGs ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop)
 • ต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือการเปิดปากถุง (Security Tampered-Evident Bags : STEBs) ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อในวันที่ผู้โดยสารเดินทางและไม่มีร่องรอยการแกะหรือเปิดปากถุง

5

 1. คำแนะนำผู้โดยสาร
 • ผู้โดยสารควรรวมบรรจุภัณฑ์ที่มี LAGs ทุกชิ้นใส่ในถุงพลาสติกใส(Transparent Re-Sealable Plastic Bag) ที่มีปริมาตรความจุไม่เกิน 1 ลิตร โดยขนาดถุงนั้นต้องไม่เกิน 20 ซม. × 20 ซม. และนำไปคนละ 1 ถุง
 • ก่อนเข้าจุดตรวจค้นสัมภาระ ผู้โดยสารควรแยกบรรจุภัณฑ์หรือถุงพลาสติกใสที่มี LAGs บรรจุอยู่
  ออกจากสัมภาระติดตัวอื่นเพื่อแสดงให้พนักงานตรวจค้นทำการตรวจค้น
 • บรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาตร LAGs เกินกว่าที่กำหนด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีข้อความบ่งชี้ปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ หรือ อาหารท้องถิ่นหรืออาหารพื้นเมืองที่มีของเหลวเป็นส่วนผสมในปริมาณมากกว่า 100 มิลลิลิตร ต้องนำไปกับอากาศยานแบบสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage)
 • กรณีที่ผู้โดยสารมีการแวะพักหรือเปลี่ยนลำอากาศยาน (Transfer and Transit) ในระหว่างการเดินทางควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop) ที่ซื้อสินค้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อ LAGs ของสนามบินปลายทางและสนามบินทุกแห่งที่ต้องแวะพักหรือเปลี่ยนลำอากาศยาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก