ประกันสังคม กระตุ้นฟรีแลนซ์มีลูกพร้อมแจกสิทธิสงเคราะห์บุตรเพียบ!

ประกันสังคม กระตุ้นฟรีแลนซ์มีลูกพร้อมแจกสิทธิสงเคราะห์บุตรเพียบ!

ประกันสังคม กระตุ้นฟรีแลนซ์มีลูกพร้อมแจกสิทธิสงเคราะห์บุตรเพียบ!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคมกระตุ้นแรงงานอิสระมีลูกเพิ่ม หลังอัตราการเกิดประชากรไทยลดลง พร้อมอุดหนุนทางเลือกใหม่จ่าย 300 บาทต่อเดือนและสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า อัตราการเกิดของประชากรไทยจะใกล้เคียงกับศูนย์ จากปัญหาการเพิ่มประชากรที่ลดลงมีผลกระทบต่ออัตราการพึ่งพิงของวัยแรงงานในอนาคตอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า สำนักงานประกันสังคมจึงเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรให้มากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานภาคอิสระที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  

สำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญแรงงานภาคอิสระที่สนใจเข้ามาสู่ระบบประกันสังคมเลือกความคุ้มครองแบบจ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน โดยเมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไข 24 เดือน มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคราวละไม่เกิน 2 คน คนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และหากบุตรคนที่ 1 อายุครบ 6 ปีแล้ว สามารถนำบุตรคนที่ 3 รับเงินสงเคราะห์บุตรแทนได้อีกจนอายุครบ 6 ปีเช่นกันอีกด้วย

หากแรงงานภาคอิสระที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังได้ให้บริการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ที่ต้องการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นสมัครผ่าน https://www.sso.go.th/section40_regist/ หรือผ่านทาง QR code

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ