ประกันสังคม แนะจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน

ประกันสังคม แนะจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน

ประกันสังคม แนะจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตและขอรับเงินบำเหน็จชราภาพว่า ผู้ประกันตนควรทำเอกสารระบุรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต และขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้า
  • ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่รบสิทธิประโยชน์และพยานให้ชัดเจน

จึงจะถือว่าเอกสารฉบับดังกล่าวสมบูรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวว่าเป็นผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนอย่างแท้จริง ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะมอบให้ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเป็นผู้เก็บไว้เอง เพื่อจะนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตจะสามารถขอรับสิทธิได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดที่ท่านสะดวก จะช่วยป้องกันปัญหาการแอบอ้างรับประโยชน์ทดแทน

ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จชราภาพให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ว่าให้ใครเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินหรือประโยชน์ทดแทนให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

  • ส่วนของผู้ประกันตนที่แต่งงานแล้ว หรือมีคู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดา ที่ยังมีชีวิตอยู่ หากไม่ประสงค์จะมอบให้ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิเฉพาะราย และไม่ได้ทำหนังสือระบุชื่อผู้รับสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินดังกล่าวให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ
  • หากผู้ประกันตนที่ไม่ได้แต่งงาน โดยบิดา มารดาเสียชีวิต และไม่มีทายาท ประสงค์จะมอบให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนได้ สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ระบุบุคคลที่จะได้รับสิทธิหรือโสดและบิดามารดาเสียชีวิต เงินส่วนนี้จะตกเป็นของกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ที่ www.sso.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/ จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง