เห็นแล้วตาลุก! เงินเดือน “ส.ส.-ส.ว.” สวัสดิการเพียบ ค่าเดินทาง-รักษาพยาบาลฟรี

เห็นแล้วตาลุก! เงินเดือน “ส.ส.-ส.ว.” สวัสดิการเพียบ ค่าเดินทาง-รักษาพยาบาลฟรี

เห็นแล้วตาลุก! เงินเดือน “ส.ส.-ส.ว.” สวัสดิการเพียบ ค่าเดินทาง-รักษาพยาบาลฟรี

หลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา

แต่หลายฝ่ายตั้งคำถามเมื่อเห็นรายชื่อ ส.ว. ว่าเป็น “สภาพี่น้อง” แต่รู้หรือไม่ว่าสิทธิประโยชน์ที่ ส.ว. ได้นั้น แตกต่างอย่างไรกับ สิทธิประโยชน์ของ ส.ส.

Sanook Money ได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐสภา เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (2556)  และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ (2557) ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)

ค่าตอบแทน เงินเดือน ส.ส.

 • เงินเดือน 71,230 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท
 • รวม 113,560 บาทต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 • ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรจัดใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทาง และเครื่องบิน เพื่อใช้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
  • ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ และรถยนต์ประจำทาง ให้มีผู้ติดตามได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน
  • ใบเบิกทางโดยสารเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ประจำทางเป็นสิทธิเฉพาะตัว บุคคลอื่นจะนำไปใช้ไม่ได้

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ค่าตอบแทน เงินเดือน ส.ว.

 • เงินเดือน 71,230 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท
 • รวม 113,560 บาทต่อเดือน

ได้ตั๋วฟรี 9 บริษัท

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 • บริษัท กานต์นิธิ เอวีเอชั่น จำกัด (Kan Air)
 • บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด (สายการบิน วัน ทู โก แอร์ไลน์)
 • บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จำกัด
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด

เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ

 • กรณีเบิกเหมาจ่าย
  • ไม่เกินวันละ 3,100 บาทต่อคน 
 • กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย
  • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม จ่ายไม่เกินวันละ 4,500 บาทต่อคน 
  • ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
  • ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้รับเหมือนกัน

สิทธิเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว 

 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน ค่าตอบแทน 24,000 บาทต่อเดือน
 • ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน
 • ผู้ช่วยดำเนินงาน 5 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน

เบี้ยประชุมกรรมาธิการ

 • ครั้งละ 1,500 บาท 

ค่าพาหนะในการเดินทางครั้งแรกเพื่อเข้ารับหน้าที่ที่รัฐสภา และค่าเดินทางเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

สิทธิรักษาพยาบาล 

กรณีรักษาผู้ป่วยใน

 • ค่าห้องและอาหารต่อวัน (ไม่เกิน 31 วันต่อครั้ง) 4,000 บาท
 • ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วันต่อครั้ง) 10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปต่อครั้ง 100,000 บาท
 • ค่ารถพยาบาล 1,000 บาท
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง 120,000 บาท
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวัน (ไม่เกิน 31 วันต่อครั้ง) 1,000 บาท
 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อครั้ง 4,000 บาท
 • การคลอดบุตร
  • คลอดธรรมชาติ 20,000 บาท
  • คลอดโดยการผ่าตัด 40,000 บาท
 • การรักษาทันตกรรมต่อปี 5,000 บาท

กรณีรักษาผู้ป่วยนอก

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปต่อปี 90,000 บาท
 • อุบัติเหตุฉุกเฉินต่อครั้ง 20,000 บาท

ตรวจสุขภาพประจำปี 7,000 บาท

ค่าเดินทางไป-กลับประชุมรัฐสภา

 • เบิกตามระยะทางที่ ส.ส. และ ส.ว. ได้แจ้งไว้ครั้งแรก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 

 • เบี้ยเลี้ยง 270 บาทต่อวันต่อคน

ค่าเช่าที่พักกรณีเบิกตามจริง 

 • ค่าห้องพักคนเดียว 2,500 บาทต่อวันต่อคน 
 • ค่าห้องพักคู่ 1,400 บาทต่อวันต่อคน 
 • ค่าห้องพักเบิกแบบเหมาจ่าย 1,200 บาทต่อวันต่อคน 

เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ

 • กรณีเบิกเหมาจ่าย
  • ค่าเครื่องแต่งตัวเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อคน
 • กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย
  • อัตราค่าเช่าที่พักแบ่งตามกลุ่มประเทศ 4,500 – 14,000 บาทต่อวันต่อคน