เห็นแล้วตาลุก! “ส.ส.-ส.ว.” สวัสดิการเพียบ ค่าเดินทาง-รักษาพยาบาลฟรี

เห็นแล้วตาลุก! “ส.ส.-ส.ว.” สวัสดิการเพียบ ค่าเดินทาง-รักษาพยาบาลฟรี

หลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา

>> ด่วน! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 250 ส.ว.

>> สแกนชื่อ 250 ส.ว. พบสมาชิกจากแม่น้ำ 5 สาย แปลงร่างยึดเก้าอี้เพียบ

แต่หลายฝ่ายตั้งคำถามเมื่อเห็นรายชื่อ ส.ว. ว่าเป็น “สภาพี่น้อง” แต่รู้หรือไม่ว่าสิทธิประโยชน์ที่ ส.ว. ได้นั้น แตกต่างอย่างไรกับ สิทธิประโยชน์ของ ส.ส.

Sanook! Money ได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐสภา เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (2556)  และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ (2557) ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)

ค่าตอบแทน ส.ส.

 • เงินเดือน 71,230 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท
 • รวม 113,560 บาทต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 • ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรจัดใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทาง และเครื่องบิน เพื่อใช้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
  • ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ และรถยนต์ประจำทาง ให้มีผู้ติดตามได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน
  • ใบเบิกทางโดยสารเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ประจำทางเป็นสิทธิเฉพาะตัว บุคคลอื่นจะนำไปใช้ไม่ได้

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ค่าตอบแทน ส.ว.

 • เงินเดือน 71,230 บาท
 • เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท
 • รวม 113,560 บาทต่อเดือน

ได้ตั๋วฟรี 9 บริษัท

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 • บริษัท กานต์นิธิ เอวีเอชั่น จำกัด (Kan Air)
 • บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด (สายการบิน วัน ทู โก แอร์ไลน์)
 • บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จำกัด
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด

เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ

 • กรณีเบิกเหมาจ่าย
  • ไม่เกินวันละ 3,100 บาทต่อคน 
 • กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย
  • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม จ่ายไม่เกินวันละ 4,500 บาทต่อคน 
  • ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
  • ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้รับเหมือนกัน

สิทธิเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว 

 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน ค่าตอบแทน 24,000 บาทต่อเดือน
 • ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน
 • ผู้ช่วยดำเนินงาน 5 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน

เบี้ยประชุมกรรมาธิการ

 • ครั้งละ 1,500 บาท 

ค่าพาหนะในการเดินทางครั้งแรกเพื่อเข้ารับหน้าที่ที่รัฐสภา และค่าเดินทางเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

สิทธิรักษาพยาบาล 

กรณีรักษาผู้ป่วยใน

 • ค่าห้องและอาหารต่อวัน (ไม่เกิน 31 วันต่อครั้ง) 4,000 บาท
 • ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วันต่อครั้ง) 10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปต่อครั้ง 100,000 บาท
 • ค่ารถพยาบาล 1,000 บาท
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง 120,000 บาท
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวัน (ไม่เกิน 31 วันต่อครั้ง) 1,000 บาท
 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อครั้ง 4,000 บาท
 • การคลอดบุตร
  • คลอดธรรมชาติ 20,000 บาท
  • คลอดโดยการผ่าตัด 40,000 บาท
 • การรักษาทันตกรรมต่อปี 5,000 บาท

กรณีรักษาผู้ป่วยนอก

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปต่อปี 90,000 บาท
 • อุบัติเหตุฉุกเฉินต่อครั้ง 20,000 บาท

ตรวจสุขภาพประจำปี 7,000 บาท

ค่าเดินทางไป-กลับประชุมรัฐสภา

 • เบิกตามระยะทางที่ ส.ส. และ ส.ว. ได้แจ้งไว้ครั้งแรก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 

 • เบี้ยเลี้ยง 270 บาทต่อวันต่อคน

ค่าเช่าที่พักกรณีเบิกตามจริง 

 • ค่าห้องพักคนเดียว 2,500 บาทต่อวันต่อคน 
 • ค่าห้องพักคู่ 1,400 บาทต่อวันต่อคน 
 • ค่าห้องพักเบิกแบบเหมาจ่าย 1,200 บาทต่อวันต่อคน 

เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ

 • กรณีเบิกเหมาจ่าย
  • ค่าเครื่องแต่งตัวเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อคน
 • กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย
  • อัตราค่าเช่าที่พักแบ่งตามกลุ่มประเทศ 4,500 – 14,000 บาทต่อวันต่อคน