พาณิชย์เคาะมาตรการกำกับดูแลราคายา-เวชภัณฑ์ วันนี้

พาณิชย์เคาะมาตรการกำกับดูแลราคายา-เวชภัณฑ์ วันนี้

พาณิชย์เคาะมาตรการกำกับดูแลราคายา-เวชภัณฑ์ วันนี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 พ.ค.2562 จะประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ ที่มีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยจะเสนอให้พิจารณาโครงสร้างต้นทุนราคายา ตามที่คณะทำงานศึกษาโครงสร้างต้นทุนราคา ที่มีตนเป็นประธาน เสนอ หลังจากที่คณะทำงานได้ขอข้อมูลราคาซื้อ-ขาย ราคานำเข้า จากโรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต และผู้นำเข้า รวมถึงร้านขายยารายใหญ่รวมกันกว่า 1,000 ราย คิดเป็นจำนวนยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์กว่า 10,000 รายการ และนำมาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนเสร็จแล้ว และจะเสนอมาตรการกำกับดูแลสินค้าและบริการดังกล่าว พร้อมทั้งข้อเสนอของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องการให้ภาครัฐดูแลประกอบการพิจารณาด้วย

สำหรับมาตรการที่จะนำเสนอ เช่น การกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องเผยแพร่ราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบ และใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ารับการรักษา และจะกำหนดให้โรงพยาบาลยอมให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปซื้อจากภายนอกได้เอง โดยในใบสั่งยา แพทย์ต้องเขียนชื่อยาให้ชัดเจน ทั้งชื่อทางการค้า และชื่อทางวิทยาศาสตร์ เพราะบางครั้งแพทย์เขียนชื่อยาไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถไปซื้อยาเองได้

“เมื่อคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบมาตรการตามที่เสนอแล้ว กรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จะทำเรื่องเสนอให้ กกร. ชุดใหม่ ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง มีน.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ และรักษาการรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาอนุมัติในการประชุมวันที่ 10 พ.ค.2562 หาก กกร. เห็นชอบ ก็จะออกเป็นประกาศ กกร. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 ต่อไป และหากโรงพยาบาลใด ไม่ดำเนินการตาม จะมีความผิดตามกฎหมาย จะมีโทษทั้งจำและปรับ”นายวิชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่ กกร. จะออกประกาศให้ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้โรงพยาบาลเอกชน เผยแพร่ราคายาทางเว็บไซต์ตั้งแต่เดือนเม.ย.2562 เป็นต้นไป โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับที่จะไปหารือกับโรงพยาบาลเอกชน แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการเผยแพร่ราคาบนเว็บไซต์ตามที่ตกลงกันไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ภายหลังจากกรมการค้าภายในได้ทำหนังสือชี้แจงศาลปกครอง เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2562 กรณีที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ฟ้องร้อง ขอให้คุ้มครองชั่วคราวคำสั่ง กกร. ที่ได้นำยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 กรมการค้าภายในได้ทำหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมไปยังศาลปกครอง เพราะสมาคมฯ ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้ศาลอีก โดยสมาคมฯ ระบุว่า การออกประกาศ กกร. คุมยา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวของ กกร. อีกทั้งการออกประกาศคุมยา ส่งผลให้ราคาหุ้นของโรงพยาบาลเอกชนตกต่ำลง ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพขาดเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ และกระทบต่อดุลพินิจของแพทย์ในการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่า ประกาศของ กกร. เป็นการใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ , กรรมการใน กกร. ไม่ได้มีเฉพาะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ อีก และการออกมาตรการกำกับดูแล ไม่ได้เป็นการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียว เพราะ กกร. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลยา และตั้งคณะทำงานศึกษาโครงสร้างต้นทุนราคายา เพื่อศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ก่อนจะออกมาตรการกำกับดูแล