ทำไมต้องจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทำไมต้องจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทำไมต้องจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จำเป็นต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในหรือเร่งจัดต้ัง

เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และแนวโน้มการทำข้อตกลง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ

การทำข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ทำให้อาเซียนต้องเร่งแสดงบทบาท การรวมกลุ่มด้วยความมั่นคงมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง

 

 

โดยเฉพาะการแข่งขันทางการค้าและการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุน ซึ่งจะทำให้เกิดการเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่

การจัดตั้ง AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโลก และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก

เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในด้านการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้า การลงทุนให้เหลือน้อยที่สุด

ซึ่งจะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนา และมาตรฐานการครองชีพไปในระดับเดียวกัน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยลงได้

 

อ้างอิงข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

 

 

AEC คืออะไร

aec คือ