พลิกประวัติ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป "วันชัย จิราธิวัฒน์"

พลิกประวัติ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป "วันชัย จิราธิวัฒน์"

พลิกประวัติ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป "วันชัย จิราธิวัฒน์"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายวันชัย จิราธิวัฒน์ เกิดวันที่ 30 ธันวาคม 2470 อายุ 84 ปี ตำแหน่งปัจจุบันเป็น ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

บิดาชื่อ นายเตียง จิราธิวัฒน์ (ถึงแก่กรรม) มารดาชื่อ นางหวาน จิราธิวัฒน์ (ถึงแก่กรรม) ภรรยาชื่อ นางสุมาลี จิราธิวัฒน์ (ถึงแก่กรรม) มี บุตร-ธิดา 5 คน

ได้แก่ นางจินตนา บุญรัตน์ นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ และ นายพิชัย จิราธิวัฒน์

ที่อยู่1 1 1 - 124 ซอยศาลาแดง1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

ประวัติการศึกษา

- จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดราชโอรส
- ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอำนวยศิลป์
- ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
- ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
- ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ได้รับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

1. ตำแหน่งสำคัญทางธุรกิจ
- ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์ สโตร์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด

2. ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3. ตำแหน่งสำคัญทางสังคม
- นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมการค้าไหหลำ
- อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
- กรรมการสมาคมส่งเสริมการลงทุนการค้าไทย-จีน

4. ตำแหน่งสำคัญทางการศึกษา
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ (รุ่นลมหวน)

5. ตำแหน่งสำคัญในองค์กรการกุศล
- ประธานมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ปี 2535 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ถาวร มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม
- รองประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลเทียนฟ้า
- อุปนายกสมาคมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

การปฎิบัติงานช่วยเหลือสังคมที่สำคัญ

1. ด้านการศึกษา
- บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ให้ทุนการศึกษาวิจัยอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนของมูลนิธิ "ร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชน" เป็นประจำทุกปี

2. ด้านศาสนา
- บริจาคเงินเพื่อการกุศลในการบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประจำและต่อเนื่อง

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
- ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)


รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
- ได้รับโล่สรรเสริญความร่วมมือและความเสียสละจากกรมตำรวจปี 2526
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการกีฬาของชาติ
- ได้รับโล่จากโรงพยาบาลนุกูลในฐานะผู้มีอุปการะคุณ
- ได้รับรางวัลเกียรติยศนักบริหารยอดเยี่ยม (Executive Award 1989)โดย หนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจ


คุณงามความดีของชีวิต
- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของเซ็นทรัลให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยต่อสถานการณ์ทุกยุคทุกสมัย
- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกสร้างห้างเซ็นทรัลตั้งแต่ปี 2499 อันเป็นต้นแบบแห่งแรกของห้างสรรพสินค้าของประเทศไทย
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ปรากฎทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยกันตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลทุกคนและเป็นผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอีกมากมายด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เห็นเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยกันอย่างเด่นชัด

 

ปัจจุบันเครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน์ มีมูลค่าในตลาดหุ้นประมาณ 158,000 ล้านบาท อีกทั้งมีทรัพย์สินประมาณ 217,000 ล้านบาท
และอยู่อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีประเทศไทยจากนิตยสารฟอร์บส์ เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา


ทั้งนี้นาย วันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้เสียชีวิตอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 07.19 น
โดยกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศล เพื่อสวดอภิธรรม จำนวน 7 วัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ศาลา 1 (เตชะอิทธิพร) วัดเทพศิรินทราวาส

พิธีรดน้ำศพ เวลา 14.30 น.พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น.
เจ้าภาพขอความกรุณางดรับพวงหรีด เงินสมทบทำบุญทั้งหมดจะนำเข้ามูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์เพื่อนำไปทำสาธารณประโยชน์ต่อไป

อัลบั้มภาพ 55 ภาพ

อัลบั้มภาพ 55 ภาพ ของ พลิกประวัติ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป "วันชัย จิราธิวัฒน์"

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook