ใจชื้น! ยอดคน “ตกงาน” เดือนกุมภาพันธ์ ลดลงเหลือ 3 แสนคน เด็กจบใหม่ยังครองแชมป์

ใจชื้น! ยอดคน “ตกงาน” เดือนกุมภาพันธ์ ลดลงเหลือ 3 แสนคน เด็กจบใหม่ยังครองแชมป์

ใจชื้น! ยอดคน “ตกงาน” เดือนกุมภาพันธ์ ลดลงเหลือ 3 แสนคน เด็กจบใหม่ยังครองแชมป์
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานภาวะการทำงานของประชากรในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ว่า มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 38.32 ล้านคน ได้แก่

  • ผู้มีงานทำแล้ว 37.78 ล้านคน
  • ผู้ว่างงาน 3 แสนคน
  • ผู้รอฤดูกาล 2.38 ล้านคน

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 1.8 แสนคน (จาก 37.60 ล้านคน เป็น 37.78 ล้านคน) ผู้ว่างงานลดลง 1.91 แสนคน (จาก 4.91 แสนคน เป็น 3 แสนคน)

โดยกลุ่มที่ว่างงานที่ว่างงานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี โดย 3 อันดับแรก ได้แก่

  • ระดับอุดมศึกษา จำนวน 128,000 คน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 54,800 คน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 53,600 คน

ซึ่งอัตราว่างงานร้อยละ 3.5 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราว่างานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 6.3 เป็นร้อยละ 3.5

สำหรับจำนวนผู้ว่างงาน จำนวน 3 แสนคนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน จำนวน 1.57 แสนคน โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) มีจำนวน 9.9 หมื่นคน ขณะที่ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน จำนวน 1.43 แสนคน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น 3.8 หมื่นคน

อย่างไรก็ตาม จำนวนว่างงาน 3 แสนคนในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรียกว่าต่ำสุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2557