“เทศกาลสงกรานต์” แรงงานต่างด้าวกลับบ้านฟรี ไม่เสียค่าวีซ่า

“เทศกาลสงกรานต์” แรงงานต่างด้าวกลับบ้านฟรี ไม่เสียค่าวีซ่า
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ร่วมกันพิจารณาแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย ตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา-ลาว-เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทผู้ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562

สามารถกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ โดยเดินทางเข้า-ออกได้ตั้งแต่วันที่ 5–30 เมษายน 2562

อย่างไรก็ตาม หากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2,000 บาท

"ย้ำเตือนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก ตามอำนาจหน้าที่ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับช่วงสงกรานต์ และห้ามมิให้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ขอให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการดำเนินการและเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน เพื่อลดการกล่าวหา การเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ” รมว.แรงงาน กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2561ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับประเทศต้นทางในช่วงสงกรานต์ จำนวน 240,251 คน และคาดว่าในปี 2562 นี้ จะมีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประมาณ 200,000 - 300,000 คน