เปิดผนึก! “โพสต์ทูเดย์” แจงเหตุจำใจลดคน ลั่นคัดทีมบุกดิจิทัล

เปิดผนึก! “โพสต์ทูเดย์” แจงเหตุจำใจลดคน ลั่นคัดทีมบุกดิจิทัล

เปิดผนึก! “โพสต์ทูเดย์” แจงเหตุจำใจลดคน ลั่นคัดทีมบุกดิจิทัล
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

วงการสื่อสารมวลชนสะเทือนอีกครั้ง เมื่อหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และ M2F ธุรกิจในเครือของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST เตรียมปิดตัวลงภายในเดือนมีนาคมนี้ พร้อมลุยทำดิจิทัลเต็มสูบ โดยจำเป็นที่จะต้องลดขนาดองค์กรให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว โดยบริษัทจะคัดเลือกพนักงานในกองบรรณาธิการไว้เหลือเพียง 20 คน เพื่อทำสื่อดิจิทัล ร่วมกับทีมดิจิทัลเดิมของโพสต์ทูเดย์ ส่วนหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ทั้งสื่อรูปแบบหนังสือพิมพ์และดิจิทัล จะยังคงตีพิมพ์ต่อไปในฐานะที่เป็นสื่อหลักของบริษัท

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ (โพสต์ทูเดย์และ M2F)  มีพนักงานรวมกันกว่า 200 คน ซึ่งคนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในทีมดิจิทัลของโพสต์ทูเดย์จะถูกเลิกจ้าง แต่บริษัทยังจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมายแรงงาน

ที่สำคัญบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวผลประกอบการของงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับปี 2561 รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการลดขนาดองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลประกอบการของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ยอดรวมทั้งสิ้น 167.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดรวมทั้งสิ้น 358.8 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนลดลง คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในอัตราร้อยละ 53.3 หรือเป็นจำนวนเงิน 191.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นปี 2561 บริษัทได้ทำการทดสอบการด้อยค่าความนิยม และการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งพบว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆ จากรายงานดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท ขอเรียนชี้แจงผลประกอบการของกลุ่มบริษัทที่ขาดทุนลดลงดีขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ในอัตรา 53.3 มีสาระสำคัญ ดังนี้

เปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการรวมระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่าลดลงอัตราร้อยละ 7.4 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 98.5 ล้านบาท

 • ปี 2560 รายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 1,328.5 ล้านบาท 
 • ปี 2561 รายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 1,230 ล้านบาท

เปรียบเทียบรายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่าลดลงอัตราร้อยละ 3.2 หรือคิดเป็น 30 ล้านบาท

 • ปี 2560 รายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณารวมทั้งสิ้น 952 ล้านบาท
 • ปี 2561 รายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณารวมทั้งสิ้น 922 ล้านบาท

เปรียบเทียบรายได้จากส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่าเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 27.1 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 49 ล้านบาท

 • ปี 2560 รายได้จากส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์รวมทั้งสิ้น 181 ล้านบาท
 • ปี 2561 รายได้จากส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์รวมทั้งสิ้น 230 ล้านบาท

เปรียบเทียบต้นทุนขายและบริการรวมระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่าลดลงอัตราร้อยละ 14.3 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 165 ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดต้นทุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารให้เหมาะสมกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลง

 • ปี 2560 ต้นทุนขายและบริการรวมทั้งสิ้น 1,156.3 ล้านบาท
 • ปี 2561 ต้นทุนขายและบริการรวมทั้งสิ้น 991.3 ล้านบาท

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่าลดลงอัตราร้อยละ 23 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ

 • ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท
 • ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายรวมทั้งสิ้น 154 ล้านบาท

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริการรวมระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่าลดลงอัตราร้อยละ 5.8 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 13.2 ล้านบาท เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

 • ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริการรวมทั้งสิ้น 226.5 ล้านบาท
 • ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริการรวมทั้งสิ้น 213.3 ล้านบาท

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับตัวด้านการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้แข่งขันกันคู่แข่งทางการตลาดและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ  เป็นอย่างดี บริษัทสามารถชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะพยายามรักษารายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ เพิ่มรายได้ส่วนรายการโทรทัศน์ และรายได้ดิจิทัล ในขณะที่จะควบคุมและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและต้นทุนการทำงานของแผนกโรงพิมพ์บริษัทตามความเหมาะสม เพื่อลดค่าใข้จ่ายที่เกิดจากการเสียหายของอุปกรณ์ การลดทุนในอะไหล่ ค่าบำรุงรักษา และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาให้หยุดหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ และ หนังสือพิมพ์ M2F ภายในเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้มุ่งเน้นการใช้ช่องทางสื่อดิจิทัล เว็บไซต์ และสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

0001(6)

0002(4)

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ เปิดผนึก! “โพสต์ทูเดย์” แจงเหตุจำใจลดคน ลั่นคัดทีมบุกดิจิทัล