แห่สมัครด่วน! ชายไทยทำงานที่ไต้หวันรายได้เกือบ 40,000 บาทต่อเดือน

แห่สมัครด่วน! ชายไทยทำงานที่ไต้หวันรายได้เกือบ 40,000 บาทต่อเดือน
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อและหม้อไอน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 35 อัตรา ได้แก่

  1. ช่างเชื่อม 25 อัตรา
  2. ช่างประกอบ 10 อัตรา

คุณสมบัติเพศชายอายุระหว่าง 22-45 ปี ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาดีไม่บอดสี ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ

กรณีคนหางานเคยเดินทางไปทำงานและพำนักในไต้หวัน รวมระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 9 ปี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 23,600 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง ประมาณเดือนละ 32,000-40,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 31,200-39,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2562) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีขึ้นไป

หากปฏิบัติงาน ดีหรือไม่ทำผิดกฎระเบียบ บริษัทจะต่อสัญญาเริ่มตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยนายจ้างจะรับผิดชอบค่าอุปกรณ์การทดสอบฝีมือสำหรับผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบ ค่าโดยสายเครื่องบินให้สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบและคัดเลือก ไปทำงาน และค่าโดยสายเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ค่าตรวจสุขภาพและค่าธรรมเนียมทำใบถิ่นที่อยู่ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน และนายจ้างรับผิดชอบดูแลคนงานเอง ไม่ต้องจ่ายค่าบริการดูแลรายเดือนให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน

หลักฐานรับสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อธิบดีกรมการจัดหางาน ย้ำเตือนว่า การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี