ดร.สมคิด จี้ รัฐบาลเร่งช่วยเกษตรกร

ดร.สมคิด จี้ รัฐบาลเร่งช่วยเกษตรกร
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศในทศวรรษหน้า ว่าขณะนี้รัฐบาลจะต้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของ GDP ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นประชากรที่กลายเป็นภาระของประเทศ โดยที่นโยบายทั้งการรับจำนำข้าว และการประกันรายได้ ที่รัฐบาลได้ดำเนินการมานั้น มองว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลต่อภาคการผลิต โดย สิ่งที่สำคัญ รัฐบาลจะต้องเร่งบริหารจัดการให้ชุมชนแข็งแรง ให้เกิดการผลิต เพื่อให้เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคกับตลาดโลกมากกว่าการใช้เงินทุน  ทั้งนี้ นายสมคิด กล่าวว่า ในระยะ 10-20 ปีข้างหน้า ประเทศไทย จะต้องกำหนดเป้าหมายในอุตสาหกรรมให้ชัดเจน หากการจะทำให้อุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยต้องมีการเร่งสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีในสินค้าไทย ให้สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะต้องเร่งดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้าโดยการนำของรัฐบาลนั้นถือเป็นกลไกหลักควบคู่ไปกับการช่วยเหลือและการบริหารปรับตัวของภาคเอกชน โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดกลาง หรือ SME ที่รัฐบาลจะต้องเร่งสร้างความพร้อมให้ เพื่อใช้เป็นจุดแข็ง ในโอกาสที่ประเทศไทย ถือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับประเทศอาเซียน ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด