คลังออกมาตรการภาษีหนุนการศึกษาและกีฬา นำรายจ่ายมาคำนวณภาษีเงินได้ หักได้ 2 เท่า

คลังออกมาตรการภาษีหนุนการศึกษาและกีฬา นำรายจ่ายมาคำนวณภาษีเงินได้ หักได้ 2 เท่า

คลังออกมาตรการภาษีหนุนการศึกษาและกีฬา นำรายจ่ายมาคำนวณภาษีเงินได้ หักได้ 2 เท่า
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่สถานศึกษาของราชการและเอกชนโดยไม่รวมโรงเรียนนอกระบบ

สามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ 2 เท่า

แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ (กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

และหรือเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาฯแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา (กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล)

ทั้งนี้ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดข้างต้น มีผลบังคับสำหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด กรมพลศึกษาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัดที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528

และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ (กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) และหรือเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาฯ แล้ว

ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา (กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล) ทั้งนี้ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดข้างต้น มีผลบังคับสำหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาทำให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬามากขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกีฬา และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนนอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ

อันมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการกีฬาในระดับท้องถิ่น และกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับโลก รวมถึงช่วยให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี

ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลกระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีนั้นคาดว่าจะทำให้รายได้ภาษีอากรลดลงบ้างอย่างไรก็ดี มาตรการนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในด้านการศึกษาและการกีฬาได้อีกทางหนึ่งด้วย