นิด้าโพลชี้วิ่งเต้นตำแหน่งเป็นคอร์รัปชันมากสุด

นิด้าโพลชี้วิ่งเต้นตำแหน่งเป็นคอร์รัปชันมากสุด
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยภายหลังสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2555 จากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,873 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 94.55 เห็นว่า การวิ่งเต้นให้ได้ตำแหน่ง และซื้อตำแหน่ง เป็นพฤติกรรมที่ประชาชนคิดว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง การรับเงินเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับนักการเมือง ร้อยละ 93.86 อันดับสอง และการรีดไถจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 92.10 อันดับสาม ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 65.46 เห็นว่า ประชาชนคนไทยทุกๆ คนมีหน้าที่ในการต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนวิธีการที่จะต่อต้านให้ได้ผลนั้น แนะนำว่าควรใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และดำเนินการลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างเด็ดขาด รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากนี้ ประชาชนยังเคยพบเห็นพฤติกรรมการแซงคิวผู้อื่นมากที่สุด ถึงร้อยละ  85.16 รองลงมา เคยพบเห็นการขับรถแทรกผู้อื่นโดยไม่มีการต่อแถว ร้อยละ 82.38 และเคยพบเห็นการรับเงินเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับนักการเมือง ร้อยละ 70.10