สนพ.อนุมัติงบ278ล.หนุนวิจัยอนุรักษ์พลังงาน

สนพ.อนุมัติงบ278ล.หนุนวิจัยอนุรักษ์พลังงาน
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ. ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังานทดแทน ในการคิดค้นพัฒนา หรือริเริ่มการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ซึ่งปีนี้ โครงการที่ สนพ. ให้การสนับสนุน จำนวน 22 โครงการ รวมเป็นวงเงินกว่า 278 ล้านบาท ทั้งนี้ มีโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 144 ล้านบาท อาทิ โครงการศึกษาพัฒนามาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน สำหรับผู้ใช้รายย่อย และธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ส่วนด้านพลังงานทดแทน มีจำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 134 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงก๊าซจากชีวมวล อย่างไรก็ตามคาดว่า ทั้ง 22 โครงการ จะสามารถนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้