คมนาคม เตรียมนัด สผ.ถก ปัญหา EIA

คมนาคม เตรียมนัด สผ.ถก ปัญหา EIA
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ทางกระทรวงคมนาคม จะเชิญทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. มาหารือ และทำความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบหรือสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ซึ่งภายหลังจากที่ผ่านมา การดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ได้เกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดทำเรื่องดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า โดยในการหารือ ก็จะมีการทำความเข้าใจร่วมกันในคำนิยามต่างๆ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการ ในการส่งข้อมูลและตอบรับข้อมูล เพื่อการดำเนินงานของโครงการจะได้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของแผนงานนั้นๆ โดยในวันนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงคมนาคม จัดทำข้อมูลของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงานนั้นๆซึ่งจะต้องส่งข้อมูลให้กระทรวงคมนาคม รับทราบ ในวันที่ 4 กันยายน 2555