กสิกรไทย เชื่อ สุรายังไม่ปรับราคา

กสิกรไทย เชื่อ สุรายังไม่ปรับราคา
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยถึงกรณี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุรา โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 2555 เป็นต้นไป โดยมองว่าการปรับภาษีสรรพสามิตนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ทางด้านภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว ยังอาจตอบวัตถุประสงค์ของภาครัฐ ในแง่ที่จะช่วยชะลอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบรรเทาปัญหาเชิงสังคม ทั้งนี้ การปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต อาจยังไม่ส่งผลต่อการปรับราคาขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรก เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงมีสต๊อกสินค้าที่เสียภาษีในอัตราเดิมจำหน่ายไปได้อีกในระยะหนึ่ง ประกอบกับการกำหนดราคาขายในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องคำนึงถึงกำลังซื้อของผู้บริโภค และคู่แข่งในตลาด ท่ามกลางภาวะการแข่งขัน ที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านพ้นระยะปรับตัวช่วงแรกไปแล้ว ความต้องการบริโภคอาจจะกลับมาได้เร็วหรือช้า และมากน้อยเพียงใดนั้น ก็คงจะต้องติดตามปัจจัยอื่นๆ รวมด้วย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ และราคาสินค้าจำเป็นอื่นๆ