ตลท. เผย 6 เดือน บจ.กำไรลดลง13.58%

ตลท. เผย 6 เดือน บจ.กำไรลดลง13.58%
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 447 บริษัท หรือ 93.71% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 477 บริษัท ได้นำส่งผลการดำเนินงานงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 แล้ว โดยยอดขายไตรมาส 2 อยู่ที่ 2,550,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ที่ผ่านมา และจากในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้ยอดขายงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 4,464,654 ล้านบาท เป็น 5,063,994 ล้านบาท เติบโต 13.42% ในขณะที่ กำไรสุทธิไตรมาส 2 อยู่ที่ 130,400 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนขาย และดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนถึง 7,346 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1 ที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 12,710 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิงวด 6 เดือนปี 2555 ลดลง 13.58% จากงวดเดียวกันของปี 2554 ด้านอัตรากำไรขั้นต้นงวด 6 เดือนอยู่ที่ 17.00% จาก 19.64% งวดเดียวกันปีที่แล้วทั้งนี้ บริษัทที่ขาดทุนส่วนใหญ่ เป็นบริษัทในหมวดพลังงาน การเกษตร และเหล็ก ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง รวมถึงธุรกิจประกันภัย ที่ยังมีการบันทึกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่รวมผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน โดยรวมในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนแรก จะเติบโตจากปีที่แล้ว 32.01% และ 8.80% ตามลำดับสำหรับ บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรสุทธิสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ.ปตท. (PTT) บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)