ตลาดตราสารหนี้พร้อมเป็นตลาดรองเพิ่มสภาพคล่อง

ตลาดตราสารหนี้พร้อมเป็นตลาดรองเพิ่มสภาพคล่อง
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงการที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษในปีงบประมาณ 2555 ในระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน 2555 วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท ว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมความพร้อม ในการจดทะเบียนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ ในตลาดตราสารหนี้ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ออมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธบัตรออมทรัพย์ในตลาดรองได้อย่างสะดวก โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ที่พร้อมให้บริการซื้อขายและชำระราคาผ่านระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ตลาดตราสารหนี้มีความพร้อมในการเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายพันธบัตรและตราสารหนี้ทุกประเภท ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทั้ง 38 บริษัท ซึ่งการนำพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง เข้าจดทะเบียนจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ให้พันธบัตรดังกล่าว เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนให้ผู้ออมสามารถซื้อพันธบัตรหลังจากปิดการจำหน่ายไปแล้ว และขายพันธบัตรได้ก่อนครบกำหนดอายุ