พณ. เปิดศูนย์ AEC ระดับจังหวัด 20 ส.ค. นี้

พณ. เปิดศูนย์ AEC ระดับจังหวัด 20 ส.ค. นี้
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ส.ค. นี้ ซึ่งตรงกับวันคล้ายกับวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 92 ปี กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดตัว ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ศูนย์ AEC ระดับจังหวัดของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากในปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตื่นตัว และต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC มากขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เป็นศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ตามข้อเสนอของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยศูนย์ประสานงานดังกล่าว จะสร้างความตื่นตัว กระจายข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้ และขยายการใช้สิทธิประโยชน์ โดยศูนย์ AEC ระดับจังหวัด จะทำหน้าที่ในฐานะเป็นศูนย์กลางของกระทรวงพาณิชย์ ประสานงาน และเผยแพร่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AEC อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ยังทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของจังหวัด เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าร่วม AEC ในปี 2558