ศก.เกษตร6ด.แรกโต2.9%ทุกสาขาเว้นประมง

ศก.เกษตร6ด.แรกโต2.9%ทุกสาขาเว้นประมง
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในครึ่งปีแรก ของปี 2555 ขยายตัวประมาณร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเป็นปกติ แม้ว่าจะมีปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ โดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อการผลิตทางการเกษตรมากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการน้ำ โครงการลดต้นทุนการผลิต ส่วนด้านการส่งออก โดยเฉพาะข้าว และยางพารา เริ่มได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป รวมทั้งราคาส่งออกที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งขัน ทำให้ประเทศคู่ค้าที่สำคัญหันไปนำเข้าจากประเทศอื่นๆ ซึ่งเมื่อจำแนกเป็นรายสาขา พบว่า ทุกสาขาขยายตัว ยกเว้นสาขาประมง นายอภิชาต กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าเกษตรสาขาพืชครึ่งปีแรกขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ ส่วนผลผลิตที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้าวนาปรังที่เพิ่มขึ้นตามการขยายพื้นที่เพาะปลูก ภายหลังน้ำท่วมคลี่คลาย ประกอบกับแรงจูงใจด้านราคาจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ขณะ ด้านราคา พบว่า มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก และความต้องการของตลาดต่างประเทศชะลอตัวลง สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2555 คาดว่า เศรษฐกิจการเกษตรจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.8-4.8 เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น