คลัง ปลื้ม ปชช.แห่ร่วมโครงการพักหนี้

คลัง ปลื้ม ปชช.แห่ร่วมโครงการพักหนี้
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย และ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารธนาคารของรัฐ ร่วมกันแถลงความคืบหน้าของโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ว่า ลูกหนี้สามารถเลือกพักชำระเงินต้น และลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่มีอยู่เดิมในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรือลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่มีอยู่เดิมในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยไม่พักเงินต้นเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยที่ได้เริ่มให้ลูกหนี้ที่สนใจ ยื่นแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการแล้ว ซึ่งผลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม มีลูกหนี้มาแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 2,235,924 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.60 ของจำนวนลูกหนี้ที่มีทั้งหมดและคิดเป็นมูลหนี้กว่า 259,359 ล้านบาท