คลังเผย9หน่วยงานด้านบัญชีได้เกียรติคุณดีเด่น

คลังเผย9หน่วยงานด้านบัญชีได้เกียรติคุณดีเด่น
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานมอบประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2555 ว่าการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านการประเมินผลงานการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และการพิจารณาจะแบ่งเป็นกลุ่มส่วนราชการเป็น 5 กลุ่ม ตามจำนวนหน่วยงานที่เบิกจ่ายในสังกัด ทั้งนี้มีส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 28 หน่วยงาน จากทั้งหมด 149 หน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินปรากฏว่ามีหน่วยราชการสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับรางวัลจำนวน 9 หน่วยงาน ซึ่งได้รับการมอบประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่นประจำปีในวันนี้