พณ.เร่งแก้กฎหนุนธุรกิจแข่งขัน ใน AEC

พณ.เร่งแก้กฎหนุนธุรกิจแข่งขัน ใน AEC
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน 2015 ต่อความคาดหวังและผลประโยชน์ของไทย ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ และ รัฐบาล ได้เร่งแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน โดยเฉพาะการลดภาษีศุลกากร เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจบริการและการลงทุนออกไปแข่งขันได้ในอาเซียนมากขึ้น นอกจากนี้ทางรัฐบาลเตรียมเสนอกรอบข้อตกลงเจรจาเขตการค้าเสรีในอาเซียนบวก 6  (RCEP) ที่เป็นเขตการค้าเสรียุคใหม่ ภายในต้นปี 2556 เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดในอาเซียนเพิ่มเติมจาก 10 ประเทศ หรือเชื่อมโยงตลาดอาเซียนสู่ประเทศพันธมิตรของอาเซียน หรืออาเซียนบวก 6  ซึ่ง FTA ฉบับนี้ จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า ถึงแม้ว่าไทยจะมีกรอบ FTA  แต่ผู้ประกอบการยังถูกกีดกันจากการค้าภายใต้ข้อตกลง WTO ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการค้าได้อย่างเต็มที่