วช.ควัก430ล.ให้ทุนวิจัย9กลุ่มเร่งด่วนปี56

วช.ควัก430ล.ให้ทุนวิจัย9กลุ่มเร่งด่วนปี56
นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทางสภาวิจัยฯ ได้ร่วมกับ 5 หน่วยงานคือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดทำยุทธศาสตร์เฉพาะด้านและกำหนดกรอบวิจัย เพื่อจัดสรรทุนวิจัย โดยในปี 2556  ได้กำหนด งบประมาณ 430 ล้านบาท สำหรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ได้แก่ 1.การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 2.ความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 3.ด้านภาวะโลกร้อนและงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 5.สังคมผู้สูงอายุ 6.การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 7.พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลผลิตด้านสัตว์เศรษฐกิจ 8.เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม และ 9.การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการได้ด้วย