พณ.จัดโครงการยุวทูตอาชีวะฯถ่ายทอดความรู้AEC

พณ.จัดโครงการยุวทูตอาชีวะฯถ่ายทอดความรู้AEC
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน เพื่อนำล่องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เตรียมความพร้อมแรงงานอาชีวะของไทยสู่ AEC ในปี 2558 และเชื่อมโยงการทำงานการประกอบอาชีพ เพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุน ระหว่าง 10 ประเทศ โดยโครงการดังกล่าว จะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เน้นกิจกรรมในการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาเซียน ระหว่างกัน และทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ และ AEC สู่ท้องถิ่นต่อไป