พณ.ให้ต่างด้าวทำธุรกิจในไทยกค.เพิ่ม30ราย

พณ.ให้ต่างด้าวทำธุรกิจในไทยกค.เพิ่ม30ราย
นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำนวน 30 ราย มีเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จำนวน 737 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย จำนวน 176 คน โดยแบ่งเป็นธุรกิจบริการ 12 ราย เงินลงทุน 162 ล้านบาท ธุรกิจสำนักงานผู้แทน 9 ราย เงินลงทุน 28 ล้านบาท คู่สัญญาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 5 ราย เงินลงทุน 534 ล้านบาท ธุรกิจนายหน้าตัวแทน 2 ราย เงินลงทุน 6 ล้านบาท และธุรกิจค้าส่ง 2 ราย เงินลงทุน 7 ล้านบาท ทำให้ล่าสุด มีผู้ประกอบธุรกิจต่างด้าว ประกอบกิจการในประเทศไทยทั้งสิ้น จำนวน 184 ราย เงินลงทุนรวม 5,128 ล้านบาท