ปชช. วอน รัฐบาลดูแลราคาสินค่าต่อไป

ปชช. วอน รัฐบาลดูแลราคาสินค่าต่อไป
นายวชิระ คูณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนะ ต่อมาตรการแนะนำ ราคาของกระทรวงพาณิชย์ จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,247 ตัวอย่าง ทั่วประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.6 ทราบว่า กระทรวงพาณิชย์ มีการประกาศราคาแนะนำ และสามารถหาซื้อสินค้าได้ตามราคาแนะนำ แต่มีร้อยละ 42 ไม่สามารถหาซื้อสินค้าได้ เพราะไม่รู้แหล่งในการหาซื้อ โดยร้อยละ 53.8 มีความพอใจต่อมาตรการดังกล่าวในระดับปานกลาง ร้อยละ 27.7 พอใจมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการภาระค่าครองชีพ เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดีนัก และหากมีการประกาศขึ้นราคาแอลพีจี ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.5 เห็นว่า ร้านค้าควรที่จะค่อย ๆ ปรับขึ้นราคาสินค้า และควรแจ้งล่วงหน้าใน ขณะที่ ร้อยละ 22.5 เห็นว่า ไม่ควรปรับราคาสินค้าขึ้น เพราะประชาชน ยังมีรายได้น้อยรัฐบาลควรที่จะดูแลควบคุมราคาสินค้า ต่อไปให้เหมาะสมกับรายได้ และตรวจสอบราคาสินค้าอย่างสม่ำเสมอ