หอการค้าไทย เผย ผลสํารวจผู้ประกอบการ

หอการค้าไทย เผย ผลสํารวจผู้ประกอบการ
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เปิดเผยถึง ทัศนะต่อการแนะนำราคาของกระทรวงพาณิชย์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ 800 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 90 รู้ว่ามีการใช้มาตรการราคาแนะนำ แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.1 เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวน้อยและร้อยละ 32.3 ไม่เห็นด้วยเพราะราคาสินค้าเหมาะสมอยู่แล้ว และเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดร้านค้าอาจมีการปรับลดปริมาณสินค้าลง โดยร้อยละ 57.8 เห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดและควรยกเลิกมาตรการดังกล่าวเมื่อเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากนี้ทางผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาล ดูแลในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต หากต้องการให้ผู้ประกอบการ ตรึงราคาสินค้าต่อไป โดยให้คะแนนการดูแลในส่วนของภาคประชาชน 7.1 คะแนน แต่ในส่วนของคะแนนการดูแลผู้ประกอบการให้เพียง 4.7 คะแนน